امروز يه خورده با اين ميکرب ها کلنجار رفتم!!! بد جور پرو پاچمو گرفتن ولی کلن بامزن و دوست داشتنی!!! از بيوشيمی مسخره که بهترن !!اين ترانه هی گير داده که چرا موهاتو کوتاه نمی کنی ! بابا ياد روزهای علوم پايه افتادم با اين درسا!! اونوفتها يه مو هايی داشتم !!!!!!!!!!! آخی ! حالا يکی بياد به اين زن ما بگه !! ولی نکگه بهتره!!

بسکتبالم که هر شب مسابقس ولی اين روزا مسابقه اول دور دومه و خيلی حال نمی ده من که دلم می خواد هيت پوز ديترويتو بمالونه زمين ولی بعيده ها!!25.gif

يک جوک بد!! بچه هه به خانم معلمش ميگه زن من ميشی!! معلمه يه نگاهی بهش ميکنه ميگه !! برو  حوصله بچه مچه ندارم!! بجه پررو ميگه: منم ندارم ! خوب جلوگيری می کنيم چند وقت!14.gif

آقا يه سر به سايت بازتاب زدم عکس چند تا مشنگو انداخته بود که رفتن کانديد شن !! يکيشون يه کاغذ نوشته بود نوکر مرم ايران!!! يه دستش پرچم ايران و يه دستش هم يه زونکن پر کاغذ اومده بود رييس جمهور شه !!! آخرش بود!! خدا آخر و عاقبت ما رو به خير کنه!!!!26.gif

فعلاً برم يه چايی دوغزال بخورم!! دستم هنوز خيلی کنده!!!34.gif

/ 0 نظر / 15 بازدید