آفرين بر اين وزير بهداشت اورا با وزير بهداشت الان پزشکيان مقايسه کنيد که دست دادن  با يک .... را برای خود افتخار می داند

مه ۱۹۵۳ (۵۲ سال پيش در روزى چون امروز) تيتر بزرگ روزنامه ها مربوط به اعتراض شديد دكتر محمدعلى ملكى وزير بهدارى وقت ايران و پرخاش او به نماينده انگلستان در كنفرانس جهانى بهداشت در ژنو بود كه به برخورد لفظى طرفين انجاميده بود. صداى اعتراض فريادگونه دكتر ملكى هنگامى بلند شد و نطق نماينده انگلستان را در جلسه كنفرانس قطع كرد كه نماينده انگلستان از بحرين به عنوان جزيره تحت الحمايه آن كشور كه از لحاظ مناطق بهداشتى جهان بايد در عداد نواحى شرق مديترانه قرار گيرد نام مى برد. دكتر ملكى ضمن قطع اظهارات نماينده انگلستان گفت كه بحرين يك گوشه از خاك ايران است و اين ايران است كه در مجامع بين المللى بايد از طرف بحرين سخن بگويد نه انگلستان استثمارگر كه آن قطعه از خاك ميهن ما را اشغال نظامى كرده است و در اين كنفرانس او بايد پيشنهاد دهد كه بحرين در چه ناحيه بهداشتى جهان قرار گيرد، نه نماينده دولت اشغالگر؛ بحرين بايد در منطقه اى قرار بگيرد كه كشور مادر، ايران قرار گرفته است. چون برخورد لفظى طرفين شديد و طولانى بود جلسه كنفرانس به عنوان تنفس تعطيل شد و دكتر ملكى بقيه حرف هاى خود را به خبرنگاران كه وى را احاطه كرده بودند، زد و گفت كه جهان «روشن شده» امروز (نيم قرن پيش) نبايد از متجاوز حمايت كند و تنها حرف زورگويان سلطه گر را بشنود. انگلستان قدرت دريايى داشت و جزاير ما از جمله بحرين را تصرف كرد و....

/ 0 نظر / 6 بازدید