/ 2 نظر / 9 بازدید
ايليا

سلام دوست بسيارعزيزواقعالذت بردم ازمقاله ات درباره کوروش کبير.اين شخص بزرگ که همانطورکه اشاره کردی قرآن ازاوبه نيکی يادکرده است.درهزاران سال پيش قوانينی وضع کرده بودکه انسانيت ارزشمندباشدوحقوق بشررعايت شود.قوانينی که دراين دنيای مدرن نه درکشورمان شاهدآن هستيم ونه درخيلی ازجاهای جهان.امروزبه ياداوومرامش اشک می ريزيم وازدرون آه می کشيم.هميشه پيروزسربلندباشی

ايليا

سلام ازحضورت بسيارممنونم.منتظرمطلبت هستم.ضمناباتبادل لينک موافقی؟