ايـن عـوعـو سـگـان

فردوسی :

چـون‌ داد عـادلان‌ بـه‌ جـهـان‌ در بـقا نكرد
بــيــداد ظـالـمـان شـمــا نـيــز بـگـذرد
در مملكت‌ چو غرش‌ شيران‌ گذشت‌ و رفت‌
ايـن عـوعـو سـگـان شـمـا نـيــز بـگـذرد
ايـن‌ نـوبت‌ از كـسان‌ به‌ شما ناكسان‌ رسيد
نـوبـت ز نـاكـسـان شـمـا نـيـز بــگــذرد
اي‌ تـو رمـه‌ سـپـرده‌ بـه‌ چوپان‌ گرگْ‌طبعْ
ايـن گـرگـي شـبـان شـمـا نـيـز بـگـذرد
پـيـل‌ فـنـا كـه‌ شـاه‌ بـقا مات‌ حكم‌ اوست‌
هــم بــر پـيـادگــان شـمـا نـيـز بـگذرد

/ 0 نظر / 17 بازدید