جشن شاداب ِ اردیبهشتگان شاد باد

جشن شاداب ِ اردیبهشتگان شادباد
26 آوریل 2008"به خشنودی اهورا مزدا، راستی بهترین نیکی است، خرسندیاست." 
  
 
   
   " منش یا اندیشه ی نیک ( وهومن )، راستی، داد و قانون اشا رشته هایناگسستنی هستند که بخش های گات ها را به هم پیوند می دهند.
اندیشه ی نیک و خرد ( وهومن یا بهمن )، راستی، و داد و قانون ( اشا وهیشتا یا اردیبهشت )، نیروی پسندیدهاهورایی ( خشترا یا شهریور )، مهر و مدارایی افزاینده ( سپنتا آرمیتی یا سپندار مزد ) پایه های دین زرتشتی است که انسان را به خود شناسی و رسایی ( ه-اُروتات یا خرداد ) و جاودانی ( امرتات یا امرداد ) می رساند."(1)
نیاکان ِ باستانی و زرتشتی مان،افزون بر جشن های ِ سالاری چون نوروز، سیزده بدر، یلدا ( شب ِ چله )، سده وچهارشنبه سوری، در هرماه آن روزی که با نام ِ ماه همنام می شد، جشن می گرفتند و بهشادی و شادمانی در سروری بی همتا مشغول می شدند. و جشن ِ اردیبهشتگان، دومین جشن ِماهانه ی نیاکانمان است، که در روز سوم ِ اردیبهشت ماه ِ زرتشتی برگزار می شدهاست.
ولی امروز این جشن نه در سوم، بلکه در دوم اردیبهشت ماه برگزار می گردد. دلیل این اختلاف ِ زمان ِ برگزاری ِ دیروز با امروز، تغییر سال شمار نیاکانمان درامروز است. زیرا در دوره باستان سال به دوازده ماه و هر ماه به سی روز تقسیم می شد. اما امروز شش ماه اول سال به سی و یک روز و پنج ماه بعدی به سی روز و ماه آخر سالبه بیست و نه روز واگر سال کبیسه باشد به سی روز تقسیم می گردد. به همین دلیل جشناردیبهشتگان، نسبت به سال شمار دیروز، یک روز جلوتر، یعنی دوم* اردیبهشت ماه برگزارمی شود که این روز منطق با روز سوم اردیبهشت ماه، در دوران ِ نیاکانماناست.
دیروز اولین جشن ماهانه را با نام فروردینگان در 19 فروردین جشن گرفتیم وامروز به پیشواز جشن اردیبهشتگان می رویم که ماهی است سراسر شاداب و پر طراوت.ماه نشاط طبیعت سبز در آینه ی چشمان
ماه شر شر ِ رقص جویبار ِ بیقرار
ماه لبخند گل در لاله زار
ماه شقایق ِ بی تاب در چمنزار
ماه خروشجریان ِ آب ِ چشمه سار
ماه آواز ِ پر غرور آبشار
ماه نغمه ی دلنشین ِ بلبلدر گلزار
ماه عطر و نسیم ِ جنگل در کوهسار
ماه شبنم ِ زلال ِ نشسته بر برگ ِشاخسار
ماه ِ ماهتاب در شب های پر ستاره ی بیدار
ماه دیدار یار در باغ پردرخت انار
ماه عید گل و بلبل و سنبل بر بستر ِ سبزه زاردر اوستا سومین یشت به نام امشاسبند اردیبهشت است.
امشاسبنداردیبهشت نماینده ی قانون و داد و راستی و درستی در جهان و همچنین ایزد آتش و نوراست.
از این جهت این امشاسبند نماد پاکی و راستی و درستی است.
ابوریحان مینویسد:
"
اردیبهشت ماه؛روز سوم آن اردیبهشت است و آن عیدی است که اردیبهشتگاننام دارد برای اینکه هر دو نام با هم متفق شده.اردیبهشت به معنی بهترین راستی است؛بعضی گفته اند بمعنای منتهای خیر و خوبی است . اردیبهشت فرشته آتش و نور است و ایندو با او مناسبت دارد و خداوند او را به این کار موکل کرده و نیز ماموریت داده استعلل و امراض را بیاری ادویه و اغذیه زائل کندو صدق را از کذب و حق را از باطل تمیزدهد ."
آتش، در پندار ِ نیاکان ِ زرتشتی مان، نماد ِ روشنایی، نور و انرژی درمیان ِ عناصر ِ چهادگانه، از ویژگی و احترام ِ خاصی برخودار بوده است. بطوریکه چنینویژگی و احترام، نسبت به عنصر ِ آتش سبب شد که غرض ورزان و تنگ نظران، نیاکان ِزرتشتی مان را آتش پرست بین عوام نمایش دهند.
در حالی که چنین نیست بلکه عنصر ِآتش، سرچشمه ی نور و روشنایی است و نور از صفات ِ ویژه ی اهورامزدا است و چون نوردر همه جا هست، در آنجا اهورامزدا حضور دارد و به همین مناسبت نیاکان ِ زرتشتی ِما، نسبت به نور و آتش، احترامی  ویژه، ادا می کردند و آن را گرامی می داشتند. بطوریکه این آتش ِ اهورایی را آنچنان پاسبانی می کردند که هر گز خاموش نگردد.
دراردیبهشتگان نیاکانمان و امروز زرتشتیان، لباس سفید که مظهر پاکی است به تن میکردند و می کنند و به آتشکده می رفتند و می روند و اهورا مزدا را نیایش می کردند ومی کنند و سرود آتش را می خواندند و می خوانند.
 
نیایش آتش:
درود بر تو ایآتش!
ای برترین آفریدهء سزاوار ستایش اهورا مزدا!
به خشنودی اهورا مزدا،راستی بهترین نیکی است، خرسندی است.
خرسندی برای کسی که راستی را برای بهترینراستی بخواهد (3 بار)
بر می گزینم که مزدا پرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری رازدوده، تنها به اهورا باور داشته باشم.
به تو ای آتش! ای پرتو اهورامزدا! خشنودیو ستایش آفریدگار و آفریدگانش برساد!
افروخته باش در این خانه!
پیوستهافروخته باش در این خانه! فروزان باش در این خانه! تا دیر زمان افزاینده باش در اینخانه!
به من ارزانی ده ای آتش! ای پرتو اهورامزدا! آسایش آسان! پناه آسان! آسایشفراوان!
فرزانگی، افزونی، شیوایی زبان و هوشیاری روان و پس از آن خرد بزرگ و نیکو بی زیان و پس از آن دلیری مردانه، استواری، هوشیاری و بیداری، فرزندان برومند وکاردان، کشورداری و انجمن آرا، بالنده، نیک کردار، آزادی بخش و جوانمرد، که خانهمراوده مرا و شهر مرا و کشور مرا آباد سازند و انجمن برادری کشورها و همبستگی جهانیرا فروغ بخشند.
راستی بهترین نیکی است، خرسندی است.
خرسندی برای کسی که راستیرا برای بهترین راستی بخواهد (3 بار) (2)خلف تبریزی در برهان قاطع می نویسد:
"
در این روز نیک است بهمعبد
/ 1 نظر / 23 بازدید
نیما

سلام وبلاگ جالب و زیبایی دارید حاضر به تبادل لینک هستید؟